Privacyverklaring ETT Media

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die ETT Media verwerkt van haar klanten, afnemers, partners en websitebezoekers.

Indien u uw persoonsgegevens aan ETT Media verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
ETT Media, Bornholmstraat 76, 9723AZ Groningen, KvK 93766440

2. Welke gegevens verwerkt ETT Media en voor welk doel?

2.1. De volgende persoonsgegevens (indien wij die ooit van u hebben ontvangen):

 1. voor- en achternaam
 2. organisatienaam
 3. afdeling
 4. adresgegevens
 5. telefoonnummer
 6. e-mailadres
 7. geslacht

2.2. Technische gegevens bij websitebezoek:

 1. IP-adres
 2. browsertype
 3. locatie
 4. apparaat

2.3. ETT Media kan de genoemde persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1. Voor de totstandkoming en uitvoering van onze samenwerkingsovereenkomst.
 2. Om een toekomstige samenwerking te zoeken.
 3. Voor facturatie en financiële administratie die voortkomt uit onze samenwerking.
 4. Om u gepersonaliseerd op de hoogte te stellen van interessante informatie en ontwikkelingen.
 5. Om, indien u klant bent, een toekomstige commerciële of promotionele samenwerking te zoeken.
 6. Om de website te analyseren en optimaliseren voor gebruikers- en bezoekersgemak. Dit gebeurt niet op individueel niveau, maar uitsluitend op basis van geanonimiseerde gegevens.

3. Bewaartermijnen

ETT Media bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt, nodig wordt geacht.
In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om gegevens voor een bepaalde periode te bewaren.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft ETT Media passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt ETT Media gebruik van diensten van derden, zogenoemde verwerkers.
Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ETT Media.
Met de verwerkers heeft ETT Media een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens,
de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacybeleid na te leven. 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1. Via het secretariaat (info@ettgroep.nl) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
ETT Media zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek,
informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien ETT Media uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2,
kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat (info@ettgroep.nl).
ETT Media zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen 14 dagen in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen,
tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren.
Indien dat laatste het geval is, zal ETT Media u hiervan op de hoogte brengen.

5.3. Indien u klachten hebt over de wijze waarop ETT Media uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt,
kunt u contact opnemen met het secretariaat (info@ettgroep.nl).
Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u altijd gebruikmaken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)
of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan ons secretariaat (info@ettgroep.nl).

6. Cookies

Tijdens een bezoek aan de website van ETT Media worden gegevens van bezoekers verzameld en opgeslagen. Hiervoor worden zogenoemde cookies ingezet. 

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdens een bezoek aan de websites via uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen.

7. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd.
De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.
Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken.
Dit document is voor het laatst gewijzigd op 2 mei 2019.

Neem contact met ons op

Let's have a chat